SHARE

 

Nhà Tấn sau thời Tam Quốc

Kết cục của nhà Tấn sau thời Tam Quốc

Sau khi Tư Mã Chiêu bức chết Ngụy chủ Tào Mao, đưa Tào Hoán mới 15 tuổi lên nối ngôi (tức Ngụy Nguyên Đế ?).

Tư Mã Chiêu nhận thấy trong nội bộ đã ổn định, bèn nhân lúc tướng Thục-Khương Duy đang lánh nạn ở Đạp Trung, bèn chia quân làm ba đường tiến đánh Thục Hán.

Hậu chủ Lưu Thiền là một người u mê tột độ,

sau khi Gia Cát Lượng qua đời thì mọi thói xấu đều lòi ra,

lại hay tin nghe lời tên hoạn quan Hoàng Hạo,

khiến các đại thần trung trực trong triều hết sức bất bình,

nên chính quyền nhà Thục Hán ngày một suy đồi.

Tam quốc quy Tấn

Đại tướng Khương Duy đã tuân theo lời di huấn của Gia Cát Lượng 9 lần bắc phạt Trung Nguyên, nhưng vì lực lượng nước Thục Hán lúc đó đã quá yếu kém,

Nhà tấn, Đông tấn
Nhà tấn, Đông tấn

nên chẳng thu được kết quả gì, về sau Khương duy lại bị tên gian thần Hoàng Hạo tìm đủ mọi cách bức hại, nên đành mượn cớ ra làm ruộng ở Đạp Trung để lánh nạn.

Quân Ngụy trước tiên cử Đặng Ngải dẫn một đạo quân tiến về Đạp Trung để chế ngự Khương Duy,

khiến quân chủ lực do Khương Duy chỉ huy không thể dứt ra được, để chủ lực nước Ngụy do Chung Hội chỉ huy tiến đánh Bình Dương và Hán Trung là hai bức bình phong thiên nhiên của quân Thục.

Vì lực lượng quá chênh lệch, nên ít lâu sau Hán Trung thất thủ. Khương Duy cố thủ tại Kiếm Các đã chặn đứng được mấy trăm nghìn đại quân của Chung Hội.

Ngụy tướng Đặng Ngải thấy chủ lực nước Thục Hán đều tập trung ở Kiếm Các,

bèn dẫn một đạo tinh binh vòng theo đường mòn phía tây Kiếm Các tiến xuống phía nam,

đi được hơn 700 dặm mà vẫn không bị quân Thục phát hiện, mãi tới khi quân Ngụy xuất hiện tại Giang Dầu,

tướng Thục canh giữ ở đây có nằm mơ cũng không tin là quân Ngụy đánh đến phía sau mình nhanh đến như vậy, nên trở tay không kịp đành phải xin dâng thành đầu hàng. Ít lâu sau,

Miên Trúc lại bị thất thủ,

con trai Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm và cháu Gia Cát Thường đều hiến thân vì nước. Đặng Ngải thừa thắng dẫn quân đánh thẳng vào Thành Đô.

Lưu Thiền u mê và hèn nhát, đã nghe theo lời Hoàng Hạo dẫn văn võ bá quan ra xin đầu hàng.

Chính quyền Thục Hán do Lưu Bị, Gia Cát Lượng cùng nhiều người khác trải qua trăm cay nghìn đắng mới sáng lập nên từ đó bị diệt vong.

Có hai giai đoạn lịch sử của nhà Tấn.

Nhà Tây Tấn (265–316) là sự kế tục của Tào Ngụy sau khi Tư Mã Viêm chiếm quyền lực, và có thủ đô tại Lạc Dương hoặc Trường An.

Tây Tấn thống nhất Trung Quốc năm 280, nhưng sau đó bị rơi vào một cuộc nội chiến và cuộc xâm lược của Ngũ Hồ.

Miền Bắc bị xâm chiếm, cát cứ và bị chia tách thành Ngũ Hồ thập lục quốc.

Các quốc gia nhỏ này đánh lẫn nhau và với nhà Tây Tấn, chuyển sang giai đoạn thứ hai của lịch sử triều đại,

nhà Đông Tấn (317–420) khi Tư Mã Duệ chuyển kinh đô về Kiến Khang (Nam Kinh ngày nay).

Cuối cùng Đông Tấn bị nhà Lưu Tống tiêu diệt.

 

 

……..

Nhà tấn, Đông tấn


Click Here:Tóm Tắt Nhanh Thế Chiến I

Click Here:Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Napoleon / Napoleonic Wars

Click Here: Tóm Tắt Nhanh Chiến tranh Pháp – Đại Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here