Home OFFICE Cách sử dụng Hàm Match trong excel

Cách sử dụng Hàm Match trong excel

75
0
SHARE

Cách sử dụng Hàm Match trong excel

Hàm match: là loại hàm trả về vị trí của một giá trị trong một dãy ô trong excel.
Hàm match: là loại hàm trả về vị trí của một giá trị trong một dãy ô trong excel.
công thức tổng quát = match(Lookup_value,lookup_array,[match_type])Trong đó:

►Lookup_value: là một giá trị mà ta muốn hàm match tìm kiếm trong lookup_array và trả về cho ta vị trí của giá trị đó trong lookup_array.

►lookup_array: là một mảng hay còn gọi là tập hợp các ô (Cells) liền kề nhau theo một hàng ngang hoặc một cột dọc, mảng này chứa giá trị phải chứa giá trị lookup_value thì hàm match mới hoạt động và trả về vị trí, nếu không thì sẽ bị lỗi #N/A

►[match_type]: Tham số tùy chọn, hoặc là bỏ trống hoặc là điền 1 trong 3 giá trị sau: 1; 0 và -1

♦ Nếu bỏ trống hoặc điền số 1 ở tham số này thì: Hàm Match sẽ tìm đến giá trị nhỏ hơn gần nhất hoặc trùng khớp với giá trị trong lookup_array. do đó nếu chúng ta sử dụng kiểu match_type này thì phải sort bảng dữ liệu theo thứ tự tăng dần (ascending order) thì mới đạt được kết quả chính xác.♦ Nếu điền sô 0: Kiểu số 0 còn gọi là exact match – Khớp tuyệt đối, khi tham số match_type là số 0 thì hàm sẽ tìm kiếm giá trị trong mảng và trả về vị trí của nó nếu giống nhau hoàn toàn.

♦ Nếu điền tham số này là 1: đây cũng là kiểu khớp tương đối, nhưng ngược lại, nó tìm đến giá trị bằng hoặc lớn hơn gần nhất với giá trị cần tìm để trả về vị trí. do đó, với kiểu này chúng ta phải sort các phần tử theo thứ tự giảm dần (descending order) mới có kết quả chính xác nhé

Cụ thể theo ví dụ sau:

Hàm Match trong excel

Ở ô A2 ta có công thức: A2=MATCH(A4,D8:I8,0)

Thì trong đó:
A4: Là ô chứa giá trị lookup_value
D8:I8: Là lookup_array.
Và 0: là kiểu khớp hoàn toàn (Exact Match):

Khi tôi nhập vào ô A4=d thì hàm sẽ tìm giá trị d trong lookup_array(D8:I8) và trả về vị trí là 4 trong ô A2, nếu chúng ta nhập là h thì ô A2 sẽ trả về giá trị là #N/A vì giá trị hkhông tồn tại trong mảng D8:I8.

Hàm match rất hữu ích khi nó được lồng trong hàm tham chiếu Vlookup, Hlookup, hàm Offset và hàm Index, Khi đó giá trị trả về của hàm này sẽ dùng làm tham số cho các hàm khác mà có kiểu nhập liệu là con số. bạn hãy xem ứng dụng: Trắc nghiệm môn tiếng anh trên excel mà tôi đã kết hợp tất cả các hàm với nhau để tạo thành các chuỗi các hành động và xuất ra kết quả tự động

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here